Aktiviteter

PBK har masser af medlemsaktiviteter, hvor venlighed og hyggeligt samvær er i højsædet.

Standerhejsning 2021

Vi åbnede sejlsæson 2021 med standerhejsning søndag den 25. april. Det kølige og blæsende vejr fra nord var nok medvirkende til, at antallet af af deltagende medlemmer var meget behersket. De, som trodsede klimaet, hørte, at formand Ole V. Jørgensen  i sine formandsord  bl.a. sagde følgende  om coronaepidemien :

- En afledt følge af epidemien er den forøgelse af antallet af nye sejlere, som det stigende bådsalg indikerer. Det betyder en forøget risiko for uheld til søs på grund af manglende uddannelse og erfaring, og det pålægger os mere garvede brugere af det blå Danmark en højere grad af forudseenhed og tolerance overfor utraditionelle manøvrer til søs.

Du kan læse samtlige dagens formandsord her

Efter at klubstanderen var på plads på Havnepladsens flagmast trakterede klubben med sandwich m.m. - alt med respekt for reglerne for samvær i disse corona-tider.

 

Sct. Hansaften med grillen

Man skulle tro, at vi har været i nærkontakt med folketing og regering. Det er nu ikke tilfældet, men alligevel har Sundheds- og Ældreministeriet den 7. juni udsendt en bekendtgørelse (nr. 791), hvoraf det fremgår, at corona-b egrænsningen på 10 personer i forsamlinger er ændret til 50 personer fra og med i går mandag, så  vi også i år kan realisere vores traditionelle grillaften på havnen Sct. Hansaften (23. juni), som i år falder på en tirsdag.

Det betyder, at vi samles kl. 17 ved Bådhallens østre port (den lave) på Havnepladsen for at tage bestik af vejr og møblement og derefter tænde de medbragte griller, så de er klar til brug ved halvsekstiden og vi kan gå til bords en halv times tid senere.

De faste dele af forplejningen er for egen regning og risiko, mens de hydrauliske elementer (= drikkevarer) klares af klubben, således at de to første doser til maden + efterfølgende kaffe/te trækkes på klubkassen.

Det er klart, at vi under hele seancen vil efterleve myndighedernes corona-råd og -pålæg. Der vil således bl. a. være mulighed for håndvask og ditto sprit.

Indlagt 09.06.2020/ovj

 

Standerhejsning 2020

Det var en meget anderledes og amputeret standerhejsning, vi oplevede søndag den 19. april. I respekt for myndighederne COVID-19 udmeldinger har vi for nogen tid siden aflyst vores forårsfrokost efter standerhejsningen, og senere måtte det traditionelle samvær omkring flagmasten på Havnepladsen lade livet.

Alligevel fik vi anbragt vores klubstander på dens sædvanlige plads. Tre bestyrelsesmedlemmer forestod selve handlingen, mens et dusin medlemmer med gæster, der i anden anledning var på havnen, så på. Det hele foregik i respekt for reglerne om social distance, fysisk indbyrdes afstand, god hoste-, fnyse- og nyseskik samt behersket gruppestørrelse. For yderligere at begrænse risikoen for smittespredning var der sprit til rådighed under seancen; ikke til hånd- men til mundbrug (det er tanken, der tæller!).

I mangel af standerhejsningens sædvanlige fællessang, formandsord og leveråb for den forestående sejlsæson ønsker bestyrelsen hermed på skrift klubbens medlemmer og andre brugere af havn, fjord og bugt samt danske sunde og stræder en god og søsikker sommer 2020 med de begrænsninger for vore maritime udfoldelser, som Coronaen måtte medføre.

Vi kan i øvrigt meddele, at vi – udover klubstanderen til 100 kr. – nu også kan levere nye klistermærker med klubstanderen til brug på båd og bil. Leverancen er sponsorbetalt, hvorfor mærkerne leveres til medlemmerne uden beregning men i begrænset antal pr. medlemskab. Kontakt Ole V. på havnen.

Med solbeskinnet hilsen
og ønsket om sikker sejlads
Bestyrelsen

PBK og COVID-19

 

Myndighedernes henstillinger, der har til formål at begrænse udbredelsen af COVID-19-virus, har naturligvis betydning for os i PBK. Bestyrelsen har besluttet at aflyse alle planlagte indendørs klubaktiviteter foreløbigt indtil udgangen af maj måned.
Det gælder klubturen den 28. marts, klubaftenen den 8. april ”Sikkerhed til Søs”, klubaftenen den 23. april ”Besøg hos Fiskeri & Fritid” og de fire VHF-kursusaftener i april og maj.

Vi gennemfører selve standerhejsningen (= den udendørs del) som planlagt den 19. april, medmindre forsamlingsfriheden indskrænkes. Under alle omstændigheder vil vi iagttage de foreskrevne forholdsregler mod smittespredning, der måtte være aktuelle på dagen.

Når den tid kommer må vi se, i hvilket omfang og på hvilke vilkår vejr og virus giver mulighed for at gennemføre de planlagte sejlture i maj måned.

Vi har ingen negative meldinger fra Danske Tursejlere vedrørende udlægning af de gule turbøjer i slutningen af april måned.

Du kan se den reviderede aktivitetsplan her.

Som det ser ud netop nu, gælder følgende vedrørende årets søsætninger:
De ”store” både (typisk både, der vejer mere end 3.500 kg) ekspederes langfredag den 10. april. Havnefogeden kontakter ejerne med oplysning om tidspunkt.
Til øvrige både har Henrik Palle afsat krankapacitet den 3., 11., 16., 21., og 28. april. Den enkelte bådejer skal træffe aftale om søsætning via mobil 40 75 41 27 eller mail hp@palleskraner.dk


Klubaften om oliefyr

På klubaftenen i torsdags berigede Ole N., CUMULUS, Bro 3, plads 40, os med sin viden om oliefyr til både og ikke mindst om køb af sådanne apparater via ”nettet”.

For adskillige af den halve snes medlemmer, der havde trodset sommeraftenens naturligt høje temperaturer, var det en øjenåbner at konstatere, hvor enkelt og billigt det vil være at forsyne båden med opvarmning eller at udskifte et udtjent oliefyr med et nyt.

Der er på ingen måde tale om raketvidenskab eller international højfinans!

Først økonomien:
Baseret på oplysninger på nettet kan vi se, at vi får et fyr med udgangseffekt 5 kW for i omegnen af usd 200 eller omkring 1.300 kr. Hertil kommer forsendelse fra Kina og måske moms. Man bør afsætte ca. 2.000 kr. før selve oliefyret med styring, betjening og olietilførsel er i hus. Hvad enten der er tale om nyinstallation eller udskiftning af fyr, skal der købes nye slanger til indsugning og udstødning. Regn med omkring en plovmand til disse. Er der også brug for nye fordelingsslanger, slangefittings og indblæsningsriste til den opvarmede luft, kan den samlede regning blive forhøjet med 2.500 kr. Alt i alt bliver der vel tale om en udgift i størrelsesordenen max. 5.000 kr., hvilket er væsentligt mindre end udgiften ved at anskaffe tilsvarende materiel hos en dansk detailhandlende. Der kan naturligvis være den ulempe ved at handle på denne måde, at evt. reklamationskrav vil være besværlige at gennemføre.
Ole N. har indvilliget i at stå til rådighed med hjælp vedrørende indkøb af oliefyr og tilbehør via nettet. Kontakt Ole N. på mobil 27 28 99 59.

Dernæst monteringen:

Føler man ikke at være i besiddelse af de nødvendige færdigheder til at gennemføre installationen med succes, er der sikkert et eller flere af vore medlemmer, der er parate til at bistå med assistance. Spørg bestyrelsen.

Endeligt om vedligeholdelsen:

Den daglige vedligeholdelse er til at overse. Sørg for dieselolie uden vand og andre forureninger. Skift fyrets dieselfilter før forårets søsætning. Start fyret en gang om måneden til kontrol af, at det fungerer som det skal.

Skulle der med tiden opstå behov for udskiftning af sliddele, fx brændkammeret, er priserne på reservedele lave svarende til fyrets pris. Montering af reservedele er en enkel sag på linje med monteringen. Også her mener vi, at det er muligt at få intern PBK-assistance.

Et vigtigt element i sikringen af god og ren dieselolie er beskyttelsen mod dieselpest og paraffinering i den kolde årstid. Selskabet Q8 har en informativ og lærerig folder om fejlfinding og problemløsning blandt andet vedrørende dieselolie. Læs folderen på adressen: https://drive.google.com/file/d/14J6zJny-vI7HDKQFbiueui3HxQz4shlL/view?usp=sharing .


Indlagt 22.08.2018/ovj